Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. putem pisanih ponuda

Objavio: Svibanj 5, 2023 Natječaji
zamjenska-slika-natjecaji

Uprava Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 20. Izjave o osnivanju Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. i članka 17. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o., dana 05. svibnja 2023. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o.

putem pisanih ponuda

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Predmet Natječaja je davanje u subvencionirani zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. u Belišću i to za:

A) RADIONICE

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 1.) u prizemlju zgrade poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 59,73 m²;

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 4.) u prizemlju zgrade poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 37,24 m²;

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 5.) – soba 1 + soba 2) u prizemlju zgrade poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, ukupne površine 88,15 m²;

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 1.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 197,50 m²;

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 2.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 98,50 m²;

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 3.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 148,00 m²;

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 4.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 148,00 m².

Navedeni poslovni prostori namijenjeni su obavljanju proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. otvoren je 8 dana od dana objave.

SUDIONICI JAVNOG NATJEČAJA

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sljedeće osobe:

 • mikro, mali i srednji poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar, ali još nisu započeli s radom;

 • fizičke osobe koje namjeravaju osnovati obrt ili trgovačko društvo te izvršiti registraciju i započeti sa radom u roku od 3 mjeseca od sklapanja ugovora o zakupu prostora u PI POLET;

 • ostali mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od tri godine;

 • zadruge.

Pravo sudjelovanja u Natječaju po subvencioniranim cijenama imaju poduzetnici početnici iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da imaju sjedište ili prebivalište na području grada Belišća.

Poduzetnik početnik je poduzetnik koji je u trenutku podnošenja prijave za zakup poslovnog prostora upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 3 godine.

UVJETI ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Članak 3.

Zakup poslovnih prostora imaju pravo koristiti poduzetnici koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

 • koji obavljaju proizvodnu djelatnost;

 • koji obavljaju uslužnu djelatnost.

Članak 4.

Poslovni prostori iz članka 1. ovog Javnog natječaja daju se u zakup pod sljedećim uvjetima:

PROIZVODNA DJELATNOST

Stanar koji obavlja proizvodnu djelatnost poslovni prostor u programu Inkubacije može koristiti najduže 5 godina i to na način da za ugovorno razdoblje postotak subvencioniranja ugovorene zakupnine za proizvodne djelatnosti od strane PI POLET iznosi:

- od 0 do 1. godine 100%

- od 1. do 2. godine 75%

- od 2. do 4. godine 50%

- od 4. do 5. godine 25%

USLUŽNA DJELATNOST

Stanar koji obavlja uslužnu djelatnost poslovni prostor u programu Inkubacije može koristiti najduže 5 godina i to na način da za ugovorno razdoblje postotak subvencioniranja ugovorene zakupnine za uslužne djelatnosti od strane PI POLET iznosi:

- od 0 do 1. godine 75%

- od 1. do 2. godine 50%

- od 2. do 4. godine 25%

- od 4. do 5. godine 0%

Zakupnina se određuje kao umnožak korisne površine poslovnog prostora i jedinične cijene određene po m² mjesečno, prema zoni i djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

Jedinične cijene zakupa utvrđene su Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ 1/15, 8/17, 9/20) kojim se uređuje način utvrđivanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu i suvlasništvu Grada Belišća.

Članak 5.

Mjesečna zakupnina za zakup poslovnog prostora PI POLET iz članka 1. ovog Javnog natječaja određuje se sukladno Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o., Ur.broj: 155/23, od dana 05. svibnja 2023. godine kako slijedi:

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 1.) u prizemlju zgrade poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 59,73 m² = 194,12 EUR

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 4.) u prizemlju zgrade poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 37,24 m² = 121,03 EUR

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 5.) – soba 1 + soba 2) u prizemlju zgrade poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, ukupne površine 88,15 m² = 286,49 EUR

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 1.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 197,50 m² = 385,13 EUR

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 2.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 98,50 m² = 192,08 EUR

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 3.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 148,00 m² = 288,60 EUR

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 4.) u prizemlju zgrade proizvodnog poduzetničkog inkubatora na adresi ulica Dolac (k.č.br. 30/3 i dio k.č.br. 2071, , k.o. Belišće), Belišće, površine 148,00 m² = 288,60 EUR

Zakupnina se plaća mjesečno, do 30.-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 6.

PI POLET za sve stanare subvencionira u 100% iznosu troškove komunalnih usluga i toplinske energije.

Stanari za vrijeme zakupa poslovnog prostora PI POLET plaćaju u cijelosti troškove potrošene električne energije.

Stanari poslovnog prostora mogu nesmetano koristiti opremu i zajedničke prostore PI POLET.

PI POLET pruža svim stanarima za vrijeme zakupa poslovnog prostora savjetodavne usluge.

Članak 7.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju.

Članak 8.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o međusobnim odnosima. Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze zakupodavca i zakupnika. Zakup poslovnog prostora u programu Inkubacije može se ostvariti na razdoblje do 5 godina.

Članak 10.

Ukoliko se za zakup pojedinog poslovnog prostora u Poletu putem Javnog natječaja prijavi više osoba, prioritet imaju poduzetnici prema sljedećim kriterijima:

 • koji će korištenjem prostora zaposliti veći broj radnika;

 • koji će obavljati djelatnost koja nije zastupljena u gradu Belišću;

 • koji će obavljati djelatnost izvoza.

Odluku o zakupu poslovnog prostora prema kriterijima iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava PI POLET na prijedlog Povjerenstva.

Članak 11.

Prijava za Javni natječaj mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati:

 • ispunjeni obrazac zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.;

 • presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe;

 • skraćeni poslovni plan.

Članak 12.

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

 • koje ne sadržavaju obvezne dijelove, odnosno priloge navedene u članku 11. ovog Javnog natječaja;

 • poduzetnika nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Članak 13.

Postupak Javnog natječaja provodi Povjerenstvo, a Odluku o zakupu prostora prema kriterijima iz Javnog natječaja donosi Uprava PI POLET na prijedlog Povjerenstva, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za zakup poslovnog prostora.

Članak 14.

Obrazac zahtjeva za zakup poslovnog prostora moguće je preuzeti u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, na adresi Željeznička 10/a u Belišću ili putem web stranice: http://www.polet.com.hr/.

Članak 15.

Pisani zahtjevi s pripadajućim prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

PODUZETNIČKI INKUBATOR Polet d.o.o.

Željeznička 10/a

31 551 Belišće

s naznakom ”Natječaj za zakup poslovnog prostora”

ili elektroničkim putem:

na e-mail adresu: polet.belisce@gmail.com.

Članak 16.

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti Javni natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku.

Članak 17.

Ovaj Javni natječaj objaviti će se na web stranicama Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. (http://www.polet.com.hr/).

Sve ostale informacije o provedbi Natječaja mogu se dobiti u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. na adresi Željeznička 10/a u Belišću, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na telefon 031/303 924.

Ur.broj: 160/23

Direktorica:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora u PI Polet 2023.

ZAHTJEV ZA PRIJEM U PROGRAM INKUBACIJE U PODUZETNIČKI INKUBATOR POLET d.o.o.

Za pregledavanje sadržaja web stranice morate prihvatiti korištenje kolačića. više informacija

„Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.“ u obavljanju djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke, poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte RH i EU štiti vašu privatnost i prema vašim osobnim podacima odnosi se s posebnom pažnjom. Više

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva, koristimo kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda stranice ili klikom na gumb "Prihvati" pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više

Zatvori