PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA U PODUZETNIČKOM INKUBATORU POLET d.o.o. BELIŠĆE

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i
javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

2. Pravo na pristup informacijama uređeno je:

Opći propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
• Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)
• Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10) Propisi EU
• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

3. Službenik za informiranje

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. Belišće javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Belišće na sljedeće moguće načine:

• Putem telefona na broj: +385 (0)31 303 924;
• Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: polet.belisce@gmail.com na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• Poštom na adresu: Željeznička 10 A, 31551 Belišće, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• Osobno na adresu: Željeznička 10 A, 31551 Belišće, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:00 sati.

Službenik za informiranje:

Domagoj Salapić,

Telefon: 031/303-924
Mobitel: 099/367-17-71
E­mail službenika za informiranje: polet.belisce@gmail.com

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:00 sati.

4. Naknada za pristup informacijama

Kriterijima koje propisuje Povjerenik propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

• preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
• preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
• preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
• preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
• elektronički zapis na jednom CD­u – 4,00 kuna
• elektronički zapis na jednom DVD­u – 6,00 kuna
• elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
• pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
• pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u stavku 3. točke 3. Poduzetnički inkubator Polet, odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima PI Polet te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik PI Poleta provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju
korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

PI Polet dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

PI Polet zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun PI Poleta očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, PI Polet može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

5. Interni akti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravilnik o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
• Objava u svezi Članka 80. Zakona o javnoj nabavi 2018.
• Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2018.