Na ovome mjestu možete saznati više o:

Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka- označiti kao aktivan link s kojim povezati pravila

kontakt podacima Službenika za zaštitu podataka.

Dokument “Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka“ društva (u daljnjem tekstu: Pravila, eng. Privacy policy) odnosi se na usluge i poslovanje Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o.,  (u daljnjem tekstu: Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.). Ova Pravila opisuju koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Ovaj smo dokument donijeli i usvojili jer zaštitu osobnih podataka smatramo vrlo važnom i temeljni je dio svih procesa i korporativnog upravljanja u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o.. Dokument predstavlja okvir na koji način postupamo sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu svojeg poslovanja, i donesena je kao jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa  zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o  slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (u daljnjem tekstu Uredba).

Ova Pravila privatnosti se ne odnose na treće strane, te pružatelje usluga i dobavljače. Ako za obradu Vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga, i ukoliko se tada obrađuju osobni podaci govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju mi kao Voditelj obrade odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Pravila privatnosti smo kreirali i usvojili jer želimo osigurati da  smo usklađeni sa zakonskim zahtjevima i jer vodimo brigu o svim našim korisnicima i posjetiteljima:

  • Važeće zakonske regulative za zaštitu osobnih podataka;
  • Zaštite osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
  • Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima;
  • Smanjenje rizika povrede osobnih podataka;
  • Edukacija i informiranja svih naših korisnika i ispitanika;
  • Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka

Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Naziv: Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.
Adresa: Željeznička 10/a, 31 551 Belišće
OIB: 42974081816
Kontakt telefon: 031/303-924
Adresa elektroničke pošte: polet.belisce@gmail.com