Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15., 69/22) Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. Belišće objavljuje:

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA PODUZETNIČKOG INKUBATORA POLET d.o.o. BELIŠĆE

TRGOVAČKA DRUŠTVA
1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst i 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22)
2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19, 34/22)
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 114/10, 22/12, 127/14, 121/19, 02/23)
4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
5. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18)

RAČUNOVODSTVO
6. Zakon o računovodstvu (NN 78/15134/15120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
7. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95, 65/96,)
8. Opći porezni zakon  (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)
9. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/1281/13112/13,71/1578/15, 114/22)
10. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/0490/0557/06146/0880/1022/12148/13143/1450/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22)
11. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 01/17, 02/18, 01/19, 01/20, 59/20, 1/21, 156/22)
12. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22),
13. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19,01/20, 74/20, 01/21,102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23 )

JAVNA NABAVA
14.  Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22)
15. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
16. Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19, 41/21)
17. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12, 65/17)
18. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12)
19. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
20. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)
21. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 37/11, 32/15, 73/17)
22. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12, 32/15, 102/15, 35/17)
23. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 67/10, 146/14)
24. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85, 25/92)
25. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10,)
26. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
27. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
28. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
29. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02, 126/03,)
30. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22)
31. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
32. Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)
33. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13151/1433/1593/15120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22),
34. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 115/18, 34/21)
35. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13, 98/19)
36. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15, 99/17, 129/17)
37. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/1451/14 – ispravak11/1517/15, 123/16, 129/17, 90/22, 147/22, 156/22),

PODUZETNIČKO POTPORNE INSTITUCIJE
38. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (“Narodne novine” 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)
49. Zakon o poticanju ulaganja (“Narodne novine” 102/15, 63/22)
40. Zakon o državnim potporama (“Narodne novine” 47/14, 69/17)
41. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine