PRAVILNIK

O USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Tijela javne vlasti dužna su voditi poseban službeni upisnik u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

II. VOĐENJE UPISNIKA

Članak 2.

(1) U Upisnik se upisuju usmeni i pisani zahtjevi za pristup informacijama, zahtjevi za dopunu ili ispravak informacije i zahtjevi za ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: zahtjevi), po redoslijedu primitka.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovog članka upisuju se radi vođenja evidencije o broju podnesenih i riješenih zahtjeva.

Članak 3.

(1) Upisnik se vodi u prikladnom elektroničkom obliku koji sadrži podatke iz Obrasca broj 1. – Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, za svaku kalendarsku godinu, uz obvezu ispisivanja listova i uvezivanja na kraju godine.

(2) Upisnik vodi službenik za informiranje.

Članak 4.

U Upisniku se evidentiraju zahtjevi i način rješavanja zahtjeva, a upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj zahtjeva,
– vrsta zahtjeva (zahtjev za pristup informacijama, dopunu ili ispravak informacije i ponovnu uporabu informacija),
– klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj zahtjeva, odnosno drugi evidencijski broj,
– datum primitka zahtjeva,
– način podnošenja zahtjeva (poštom, elektroničkom poštom, usmeno i drugo),
– podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, odnosno naziv, adresa odnosno sjedište, kontakt telefon i/ili adresa elektroničke pošte),
– informacija koja se traži (podaci koji su važni za prepoznavanje informacije),
– odluka o zahtjevu (usvojen, djelomično usvojen, odbijen, odbačen, ustupljen, obustavljen postupak, izdana obavijest), uz navođenje pravne osnove,
– odluka prvostupanjskog tijela po žalbi,
– odluka drugostupanjskog tijela po žalbi,
– odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbi,
– visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama,
– napomena.

Članak 5.

(1) Upisnik se zaključuje na kraju svake kalendarske godine (31. prosinca) na način da se iza posljednjeg upisanog rednog broja stavlja službena zabilješka koja sadrži: dan, mjesec i godinu zaključivanja, redni broj posljednjeg upisa u Upisniku, broj riješenih zahtjeva i broj neriješenih zahtjeva.

(2) Službenu zabilješku o zaključivanju Upisnika upisuje u Upisnik i nakon ispisivanja iste potpisuje službenik za informiranje.

Članak 6.

U ispisanom i zaključenom Upisniku tekst se ne smije brisati, ispravljati niti učiniti nevidljivim, a iznimno, pogreška se može ispraviti tako da se ista precrta vodoravnom crtom te upiše točan podatak, o čemu službenik stavlja službenu zabilješku u rubrici napomena.

Članak 7.

Tijelo javne vlasti dužno je osigurati sigurnosnu kopiju upisnika u elektroničkom obliku, kopiranjem na prijenosni informatički medij ili na drugi prikladan način.

Članak 8.

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika su Obrazac broj 1. – Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, Obrazac broj 2 – Zahtjev za pristup informacijama, Obrazac broj 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i Obrazac broj 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

(2) Obrasci 2., 3. i 4. iz stavka 1. ovog članka su pomoćni obrasci za korisnike prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

(3) U svrhu olakšavanja pristupa informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenik za informiranje objavit će na svojoj internetskoj stranici obrasce iz stavka 1. ovog članka.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/04.)

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/179

Urbroj: 515-03-02-01/1-14-2

Zagreb, 23. lipnja 2014.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.